Услуги

Дъ Гаунтлет е консултантска компания, специализиранa в мениджмънт консултиране и предлагането на услуги за създаване на устойчив бизнес.

ЦЕЛИ НА КОМПАНИЯТА

Анализ на клиента
Решения на бизнес проблемите
Устойчив бизнес
Консултации и бизнес решения
Подбор, обучение и управление на ключови служители

БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ

Фирмата е специализирана в цялостни решения за малки и средни бизнес компании. Нашите консултанти ще ви помогнат с разкриване на нов бизнес в България и Европа.

Консултация при учредяването на фирма. Нашият екип от специалисти ще изготви специално за вас:
– Общи събрания
– Дружествени решения
– Прехвърляне на дялове и акции

Ако сте в процес на продажба на компанията екипа ни има опит в продажби на фирми, оценка на дялове и акции, сливания и придобивания.

БИЗНЕС, СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ

Бизнес и оперативни планове
Стратегически планове
Ефективни бизнес планове
Конкурентен анализ
Пазарен анализ
Изготвяне на бюджети
Развитие на услугите

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ; ОЦЕНКИ

Изчисляване на стойността или потенциалната продажна цена
Разработване на проект „Бизнес за продажба“
Правна информация при покупка / продажба
Консултиране за клопки и опасности от продажбата на вашата фирма
Анализ на стойността или цена на активи

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ

Маркетингови планове
Маркетингови одити
Пазарен анализ
Развитие на услугите
Ново начало на услугата
Рекламни планове
Рекламни одити
Анализ на цените
Анализ на конкурентите

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Оценка на риска
Система за управление на риска и одит
Проектиране на система за управление на риска
Ръководство за безопасност или оценка
Управление на риска и обучение по безопасност

РАЗШИРЯВАНЕ НА БИЗНЕСА И ПРИДОБИВАНИЯ

Стратегически планове
Финансови прогнози
Бюджет на паричния поток
Капиталови изисквания
Предложения за заеми
Анализ на сделката
Ценообразуване и оценка
Маркетинг одит
Одит на управлението

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

Управление на паричните средства
Прогнози за паричните потоци
Контрол на разходите, включващ стратегии за изравняване и програми за намаляване на разходите
Бизнес планове
Контрол на запасите
Анализ на рентабилността

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Нашата компания има богат опит в стартиране наинтегрирано земеделско стопанство и системи за производство на продукция под условията и изискванията на интегрираното земеделие. Консултации и съвети за преход от конвенционално към интегрирано и от интегрирано към биологично производства.

Съвети и консултации за спазването на принципите на интегрираното производство.
Съвети за спазването и работата с основните организационно стопански методи в интегрираното производство и растителна защита.
Съвети за подходящ избор на култура спрямо условията на средата, в която се намира стопанството.
Посадъчен материал, съвети за засяване и засаждане в подходящи срокове.
Съвети за грижа за растенията по време на вегетацията.
Фитосанитарен мониторинг и определяне праговете на икономическа вредност на вредителите.
Системи за сеитбообръщения и правилни агротехнически мероприятия.
Системи за растителна защита, обработки, третирания (за по-малки стопанства)
Съвети за компостиране, торене и грижи за почвата в стопанствата.
Търговия с препарати за растителна защита, торове и семена.